Bài đăng

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Phát triển dịch vụ ngân hàng của Trung Quốc sau khi ra nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh

Trình bày những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh. Phân tích thực trạng về sử dụng vốn của Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh trong những năm gần đây để thấy những mặt đã đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc sử dụng vốn của Công ty. Đưa ra một số phương hướng phát triển Công ty trong những năm tới và đề xuất các giải pháp về: quản lý vốn; cơ cấu sản xuất; điều chỉnh cơ cấu vốn và tăng cường năng lực... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tỏng thời gian tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15945

Cải tiến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị may mặc của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may Vinatex ở thị trường nội địa

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hệ thống hóa và vận dụng những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong điều kiện Việt Nam. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2007-2008. Phân tích thực trạng phát triển các DNVVN trển địa bàn tỉnh trên các mặt số lượng, giá trị sản xuất, vốn, lao động. Từ đó nêu lên những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc phát triển DNVVN trên địa bản tỉnh Bắc Giang. Đề xuất phương hướng và đưa ra những khuyến nghị bằng nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, đối với doanh nghiệp, kiến nghị với nhà nước nhằm hoàn thiện các chính sách phù hợp với DNVVN của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực của DNVVN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15948