Bài đăng

Sửa đổi hiến chương Giáo hội để phù hợp với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

Công tác hoằng pháp góp quan trọng gìn giữ truyền thống đạo pháp gắn bó với dân tộc

Sự chuyển đổi các giá trị truyền thống trong gia đình Việt Nam hiện đại hiện nay và định hướng phát triển

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Các nhân tố ảnh hưởng tới cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam : sách chuyên khảo

Những tư tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay : Đề tài NCKH. QX96.07

Trình bày sự tác động của Nho giáo đến con người Việt Nam trong lịch sử. Nghiên cứu những ảnh hưởng của Nho giáo đối với việc xây dựng con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Trình bày, phân tích và đánh giá những tư tưởng chủ yếu nhất của Nho giáo về con người và đào tạo con người. Từ đó phân tích những ảnh hưởng của Nho giáo đối với việc xây dựng con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22744