Bài đăng

Nghiên cứu phương pháp định lượng một số Phtalat trong thực phẩm

Hình ảnh
Nghiên cứu phtalat, các phương pháp xác định phtalat. Nghiên cứu phương pháp định lượng một số Phtalat trong thực phẩm. Xây dựng được phương pháp phân tích định lượng đồng thời các phtalat trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng cột tách pha ngược (RP-HPLC), detector PDA và ứng dụng phân tích một số mẫu đại diện.

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8343

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

Hình ảnh
Phân tích thành phần của bùn đỏ thô. Xác định thành phần và cấu trúc pha của mẫu bùn đỏ bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Nghiên cứu các điều kiện để hoạt hóa bùn đỏ. Nghiên cứu, đánh giá khả năng hấp phụ photphat của bùn đỏ sau khi được hoạt hóa. Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8340

Xây dựng qui trình giám định viên nén TFMPP (m- trifuoromethylphenylpiperazine) bằng GC-MS.

Trình bày tổng quan về đối tƣợng nghiên cứu (lịch sử, dẫn xuất của piperazine, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa, các dạng tồn tại thƣờng dùng, tác dụng của m-TFMPP); phƣơng pháp phân tích m-TFMPP (phƣơng pháp phản ứng màu, sắc ký bản mỏng, quang phổ hồng ngoại, sắc ký lỏng khối phổ, sắc khí khối phổ); giám định m-TFMPP (nguyên tắc trong giám định ma túy, tình hình giám định m-TFMPP ở Việt Nam). Nghiên cứu về hóa chất, thiết bị và tiến hành thực nghiệm. Đƣa ra kết quả thực nghiệm và quá trình thảo luận: điều kiện phân tích; điều kiện tối ƣu trong quá trình tách, triết TFMPP; phƣơng pháp định lƣợng m-TFMPP; ứng dụng; dẫn xuất hóa m-TFMPP.

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8115

Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết

Hình ảnh
Tối ưu hóa hệ phân tử gồm chất ức chế protease và các amino axit trong HIV -1 protease. Tính góc liên kết, độ dài liên kết, năng lượng liên kết hidro giữa các chất ức chế protease và các amino axit trong HIV -1 protease. Dựa vào các thông số về liên kết hidro, đưa ra những nhận xét và kết luận về mối liên hệ giữa khả năng tương tác của thuốc kháng HIV và liên kết hidro. Đưa ra hướng đi tiếp theo trong việc nghiên cứu về thuốc kháng HIV

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8351

Đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ pháp của phát ngôn hỏi - cầu khiến trong tiếng Việt

Hình ảnh
Trình bày những cơ sơ lý luận về lý thuyết hành vi ngôn ngữ : trực tiếp , gián tiếp, phát ngôn hỏi... Mô tả các dạng phát ngôn mang ý nghĩa cầu khiến trong Tiếng Việt. So sánh phát ngôn hỏi - cầu khiến với các phát ngôn hỏi và cầu khiến, trong đó nêu lên đặc điểm cấu trúc của phát ngôn hỏi - cầu khiến, ngữ cảnh và ngôn cảnh của phát ngôn hỏi - cầu khiến.

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15218


Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ "cười + x" và "nói + x" trong tiếng Việt

Hình ảnh
Luận văn phân tích, miêu tả và tổng hợp tư liệu nhằm chỉ ra phương thức định danh và đặc điểm ngữ nghĩa của hai tổ hợp "cười + x", "nói + x" trong tiếng Việt. Nêu nhận xét bước đầu về hai tổ hợp ghép chính phụ nói trên, từ đó phần nêu lên đặc trưng văn hoá người Việt qua cách nhìn nhận về hoạt động nói, cười và hoạt động ngôn ngữ nói chung

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14828


Scientific basis of Vietnamese services sector development to 2020

Hình ảnh
The Scientific Basis of Services Sector Development in Vietnam up to 2020” is a state-level research project (coded KX.01.18/06-10) which provides a scientific basis to identify the viewpoints and to propose measures for services sector development in Vietnam from now to 2020

Link bài: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12972