Bài đăng

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà GiangOther Titles: Management of construction investment funds from the state budget in the province of Ha GiangAuthors: Bùi, Mạnh TuyênKeywords: Quản lý vốn;Xây dựng cơ bản;Ngân sách nhà nước;Quản lý kinh tếIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 120 tr.Abstract: - Mục đích: Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Làm rõ những kết quả, những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. - Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN. + Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu. + Đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản …

Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách

Title: Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sáchOther Titles: Actual situation of the development in Thang Long Industrial Park Hanoi and policy implicationAuthors: Phạm, Thị TrangKeywords: Khu công nghiệp;Chính sách phát triển;Quản lý kinh tếIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 103 tr.Abstract: - Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn vấn đề lý luận cơ bản về nội dung của phát triển KCN. - Từ vấn đề lý luận cơ bản về nội dung phát triển KCN, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2008 đến năm 2013. - Đề xuất một số giải pháp để phát triển KCN Bắc Thăng Long dựa trên xu hướng phát triển kinh tế chung của Việt Nam và từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách phát triển cho các KCN khác trên cả nướcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10644

Chống thất thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Title: Chống thất thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiOther Titles: handling against tax losses on the code of import and export goods in Ha Giang Customs DepartmentAuthors: Nguyễn, Thị Ngọc HàKeywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thuế;Thuế giá trị gia tăngIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 104 tr.Abstract: Trên cơ sở xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận văn đạt được các kết quả cơ bản sau: Một là, Hệ thống hoá và góp phần bổ sung làm sáng tỏ những khái quát lí luận về hoạt động quản lý chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan. Hai là, nghiên cứu thực trạng công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Hà Giang, đánh giá nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng, hạn chế và nguyên nhân trong công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu. Ba là, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp đặc trưng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế qua mã…

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

Title: Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà GiangOther Titles: FINISHING MECHANISM FOR CHECKING THE FOLLOWING INFORMATION FOR IMPORTED GOODS IN CUSTOMS DEPARTMENT HA GIANG PROVINCEAuthors: Nguyễn, Thành BiênKeywords: Quản lý kinh tế;Hải quan;Hàng hóa nhập khẩu;Kiểm tra sau thông quan;Quản lý nhà nướcIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 80 tr.Abstract: Trên cơ sở những lý luận cơ bản và phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế kiểm tra sau thông quan giai đoạn 2012 – 2014 tại Hà Giang, luận văn đã nêu một số định hướng và đề xuất các giải pháp thể gắn với điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Giang, nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan từ nay đến năm 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, cũng như đưa ra một số các kiến nghị với các cấp quản lý nhà nước về công tác kiểm tra sau thông quan. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ trước đến nay chưa có đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. Do vậy, những đóng góp của luận văn sẽ có ý nghĩa rấ…

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Title: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà GiangOther Titles: DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN HA GIANG PROVINCEAuthors: Nguyễn, Thị Thu TrangKeywords: Quản lý kinh tế;Doanh nghiệp nhỏ;Doanh nghiệp vừa;Hà GiangIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 116 tr.Abstract: - Đề tài nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn sẽ đóng góp vào sự phát triển của DNNVV dưới góc độ quản lý kinh tế trong thời gian tới đối với tỉnh Hà Giang. - Đổi mới về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, toàn thể, tổ chức xã hội đến mọi người dân về vị trí, vai trò của phát triển DNNVV trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. - Hệ thống hóa những lý luận chung về phát triển DNNVV - Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển DNNVV dưới góc độ quản lý trên địa bàn tỉnh về những tồn tại, hạn chế và làm rõ những nguyên nhân chủ yếu.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10859

Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang

Title: Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà GiangOther Titles: Developing these types of cooperatives in the provinces of Ha GiangAuthors: Chu, Hoàng HiệpKeywords: Hợp tác xã;Quản lý kinh tế;Kinh tế hợp tác xã;Kinh tế hợp tác xãIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 120 tr.Abstract: Hà Giang; và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình Hợp tác xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tính đến năm 2010 toàn tỉnh có 639 HTX được chuyển đổi và thành lập mới, tốc độ tăng trưởng 109 %, tương đương 321 HTX so với năm 2006, đến năm 2013 số lượng HTX đã đạt con số 740 tăng 5,2% với năm 2010. Số hợp tác xã thành lập mới giai đoạn từ 2006-2013, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và tập trung chủ yếu ở các khu vực thị trấn, nơi tập trung khu dân cư và ở một số nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm năng và thế mạnh để phát triển. Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu so với yêu cầu nhiệm vụ qu…

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam

Title: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt NamOther Titles: Improving Quality Management System ISO 9001: 2008 of Shengli International Producing and Trading Limited CompanyAuthors: Mạc, Thị Kim ThoaKeywords: Quản lý chất lượng;Hệ thống quản lý chất lượng;ISO;Quản lý kinh tếIssue Date: 2015Publisher: ĐHQGCitation: 90 tr.Abstract: Về mặt lý luận: luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Về mặt thực tiễn: luận văn đã phân tích đánh giá khách quan về kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam, Từ những hạn chế và nguyên nhân, luận văn đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn…