Bài đăng

Phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên qua giảng dạy môn triết học Mác- Lê Nin tại trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội : Đề tài NCKH.QN.02.01

Hình ảnh
Nêu nên vai trò của giáo dục triết học trong quá trình phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên Đề tài phân tích cơ sở lí luận thực tiễn của yêu cầu phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trong quá trình đào tạo ở bậc đại học nói chung ở trường ĐHNN nói riêng và đặc biệt là trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đề xuất một số phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên qua giảng dạy môn triết học Mac-Lênin ở trường ĐHNN trong giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19716

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trườngĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -

Hình ảnh
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học theo học chế tín chỉ, sự thúc đẩy sinh viên có ý chí tự học và yêu cầu quản lý tự học theo học chếtín chỉ đối với sinh viên. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học vàcông tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường đại học Khoa họcxã hội và Nhân văn. Đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạtđộng tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ ởtrường ĐHKHXH&NV: nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động cơ đúng đắnvà ý chí tự học cho sinh viên; tăng cường giúp đỡ sinh viên xây dựng kế hoạch tự học bám sát vào sự đổi mới quy trình đào tạo theo học chế tínchỉ; chỉ đạo giáo viên làm tốt việc hướng dẫn sinh viên phương pháp/nộidung tự học theo học chế tín chỉ; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giáthúc đẩy hoạt động tự học của sinh viên để thực hiện đào tạo theo học chếtín chỉ ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15769


Pháp luật về đầu tư trong giáo dục đại học ở Việt Nam

Hình ảnh

Quản lý sinh viên nội trú tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Hình ảnh
Boarding students management at Centre for Students Services, Hanoi National University in the current context

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11040


Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Hình ảnh
Research on rational use of land for agricultural purpose in Phuc Tho District, Ha Noi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3608

Nghiên cứu tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Hình ảnh
Research for potential energy from solid waste in Chuong My district, Ha Noi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6610Nghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóa

Hình ảnh
Liquid radioactive waste treatment by cementation method

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10437